Головна
Меню сайту
Новини України
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Істория школи


Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 заснована в 1981 році.

       Метою діяльності навчального закладу є форму-вання   життєвих компетентностей  учнів у процесі на-вчання та виховання , створення сприятливих умов для розвитку і виховання  особистості школяра з високою  культурою здоров’я, здатної   формувати свій життєвий досвід на основі моральних цінностей українського народу та людства в цілому.
Якість освіти та участь учнів у заходах різного рівня, збереження їхнього здоров'я залишаються ключовим аспектом діяльності педколективу. У зв’язку з цим навчально-виховний процес школи спрямований на розв’язання наступних завдань:
       - створення сприятливих умов для творчого засвоєння певної суми базових знань учнями, формування в них навичок самостійного оволодіння новими знаннями та інформацією, вироблення потреби в навчанні впродовж всього життя;
      - врахування сучасних державних вимог до змісту і рівня навчальних досягнень учнів, спроектованих на очікувані кінцеві результати навчання; поєднання особис-тісто-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів;
       - залучення учнів до різного роду заходів, всеукраїнських, обласних та міських конкурсів різного рівня і напрямку з метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок;
      - забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя учнів;
          - підвищення якості фізичного виховання та медичного обслуговування учнів;
          - розробка і впровадження системи безперервної валеологічної освіти та етичного виховання;
          - впровадження в навчально-виховний процес методики діагностики і моніторингу здоров'я учнів і вчи-телів;
        - підвищення ефективності використання всіх предметів навчального плану для формування компетентного ставлення до власного здоров'я учнів;
          - залучення батьків і громадськості до спільної роботи щодо формування в учнів здорового способу життя.
 Педагогічний колектив школи нараховує  26 кваліфікованих учителів. З них - 9 вищої кваліфікаційної категорії, 9 мають І кваліфікаційну категорію; 3 мають педагогічні звання «Вчитель-методист», 2 – «Старший учитель». Більшість з педпрацівників навчального закладу працюють творчо, цілеспрямовано, дбають про глибокі знання не тільки зі свого предмету, але й з  медицини, підліткової психології, валеології тощо. Адже розуміння особливостей дітей різного віку, їхнього внутрішнього стану, мотивів поведінки - головна умова успішної співпраці.
 Методичною радою школи ведеться накопичення творчих методичних папок вчителів - предметників та класних керівників з розробками   нестандартних уроків з усіх навчальних предметів з використанням інноваційних технологій, інтерактивних методів, спрямованих на виховання здорового способу життя, культури здоров’я.
Кожен вчитель  школи  постійно працює над тим, щоб учень отримував задоволення від навчання,  відчував себе комфортно на уроках, зберігав своє здоров’я.
У школі навчаються і виховуються  252 учні: 70  молодших школярів, 150 -  учні середньої ланки та  32 старшокласника.  За 27 років навчальний заклад випустив  152  медаліста.
 Активно та творче діє учнівське самоврядування, роз-витку якого приділяється велика увага педколектива   та батьків. Рада має свою складну структуру, завдання, план роботи у системі виховного плану школи. Вся робота шкільного самоврядування направлена на сприяння формування в учнів мотивації до здорового способу життя і організацію культурно-творчого дозвілля, забезпечення правового та соціального захисту учнів, сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей, розвитку учнівських та суспільних рухів: волонтерського, соціального, національного; на співробітництво з дітьми та молодіжними організаціями і радами учнів інших шкіл. Але, своєю головною  метою ми вважаємо формування суспільної активності, пристосування до реального життя особистості, яка наділена відповідальністю, здібністю до самореалізації.
       Разом з цим колектив школи розуміє , що забезпечення високої якості освіти – один з пріоритетних напрямів сучасних навчальних закладів, а поняття якості освіти пов’язане з такими категоріями, як здоров’я, самореалізація, комфортне самопочуття, соціальна захищеність.
У зв’язку з цим, метою впровадження у навчально-виховний процес школи програми «Школа сприяння здоров’ю»  є побудова моделі такої діяльності школи, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров’я школярів і вчителів шляхом створення відповідного соціального та фізичного середовища, організації цілеспрямованої роботи з формування валеологічної свідомості учасників педагогічного процесу, здорового способу життя.
У цьому напрямку школа працює з 2007-2008 навчального року.
    На загальношкільних батьківських зборах за участю        лікаря і психолога обговорювався проект розвитку школи. Виступи  шкільної медсестри з аналізом стану здоров’я учнів за період 2005-2008 рр. , учителя з «Основ здоров’я» з результатами анкет «Рівень сформованості валеологічних знань учнів» та лікаря - педіатра дитячої поліклініки з аналізом сучасної ситуації щодо здоров’я школярів  змусили батьків і вчителів замислитися над формами і методами збереження працездатності учнів, розглянути можливість впровадження у навчально-виховний процес школи програми «Школа сприяння здоров’ю» 
      У зв’язку з цим був вивчений  рівень готовності педагогів до роботи над проектом, проведений огляд наукових досліджень та педагогічного досвіду з визначеної проблеми, проаналізована  методична та матеріальна база школи. Результатом проведеної роботи стало  ухвалення педрадою рішення про створення моделі «Школи сприяння здоров'ю».
       У вересні  2008 року організовано творчу групу вчителів – Раду здоров’я -, якою створено модель школи сприяння здоров’ю, визначено напрями діяльності педагогічного колективу, складено план роботи на 2008-2009 навчальний рік щодо впровадження «Програми школи сприяння здоров’ю».
Насамперед  визначили, здоров’я розглядати як ціліс-ність п’яти сфер: фізичної, психічної, духовної, соціальної, інтелектуальної. Усі ці складові є невід’ємними одна від одної, тісно взаємопов’язаними  й разом визначають стан здоров’я особистості .
    Розвиток цих складових  здійснюється  поступово, відповідно до плану на всіх освітніх ступенях школи.
    Щорічно на засіданні педради за участю дитячого лікаря обговорюються результати поглибленого медичного огляду та задачі школи щодо гігієнічної освіти учнів, формування в них мотивації на здоровий спосіб життя. У кожному класному журналі оформлені  «Листки здоров’я» , які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня, висоти парти.  Питання гігієнічної раціональної організації уроків, удосконалення професійної майстерності вчителів з проблеми, стану санітарно-просвітницької роботи серед батьків, організації ан-тиалкогольного та антинаркотичного виховання заслуховуються кожного семестру на нарадах при директорі. Школа також бере участь у регіональній програмі «Моніторинг оздоровчої функції освіти». За результатами цих досліджень будується корекційна робота.
На шкільному постійно діючому семінарі «Організація та оновлення змісту діяльності педколективу в режимі роботи «Школи сприяння здоров'ю»  вивчалося питання  застосування сучасних педагогічних технологій у навчанні здоровому способу життя, зокрема  рекреаційна технологія доктора педагогічних наук, професора О. Д. Дубогай та технології охорони здоров’я з досвіду роботи інших шкіл області. Крім цього учителі познайомилися з тренінговими технологіями проведення уроків та позакласних заходів, застосування яких формує у дітей адекватну самооцінку, навички самоорганізації  особистої навчальної діяльності, сприяє формуванню соціальної компетентності, виховує позитивні моральні якості.
Так, у школі вже другий рік впроваджуються елементи рекреаційної технології проф.О. Д. Дубогай: використовуються соляні мішечки на уроках 1-3 класів, обов’язковими стали ранкова імунна гімнастика для 5-11 та 1-4 класів ,  аромотерапія, спеціально розроблені для кожного уроку  в 1-11 класах комплекси  корекційних вправ .Вони сприяють кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, покрашенню функції дихання, емоційному заспокоєнню школярів за рахунок позитивного впливу голосових модуляцій на кору головного мозку.
       Для молодших школярів щоденно проводяться ранкові зустрічі в рамках впровадження програми «Корисні звички». Чотири вчителя школи пройшли курси за цією    програмою, мають сертифікати. Уроки-тренінги проводяться в спеціально обладнаному тренінговому  кабінеті.
    Для вчителів - предметників  старших класів прово-дяться консультативні заняття щодо організації малих спортивних форм (фізкультхвилинок, валеопауз, імунної гімнастики, рухливих перерв) у 5-11 класах. Раціональність гігієнічної організації уроків, впровадження здоров’язберігаючих технологій в НВП систематично контролюється адміністрацією школи. З метою обміну досвідом щодо проведення таких  уроків у січні 2009 року була проведена «Декада педагогічної майстерності», проведені відкриті уроки з «Основ здоров’я», з української та англійської мов, з астрономії, біології  та виховні години з наступним їх аналізом за схемами Н.К. Смирнова та М.В. Аносової . За результатами цього заходу було створено методичний кейс «Використання здоров'язберігаючих технологій у НВП» .
Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів сприяють традиційні Дні здоров’я, екскурсії, «Малі олімпійські ігри», «Першість з футболу», робота агітбригад «Молодь – за здоровий спосіб життя» , «Юні інспектори дорожнього руху», вечори питань та відповідей, круглі столи та диспути з питань здорового способу життя .
 Постійно діючі шкільні спортивні секції та гуртки (греко-римської боротьби, карате, хореографії, аеробіки), заняття в ДЮСШ міста та танцювальних колективах ЦДЮТ допомагають зняти м’язову втому школярів після уроків та пропагують гармонійний розвиток особистості. У школі є два спортивних зали, які активно використовуються в позаурочний час.
Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з  медперсоналом: лікарі міської поліклініки щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів, виступають з рекомендаціями на батьківських зборах, педрадах. У І семестрі лікарем-наркологом проведений круглий стіл для старшокласників, у ІІ семестрі – лекція для батьків, лікарем-гінекологом проведена година спілкування з дівчатами-підлітками. Медсестрою школи постійно ведеться санітарно-просвітницька робота : випускаються медичні бюлетені, проводяться бесіди, круглі столи зі школярами з питань раціональної органі-зації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування,  контролюється санітарно-гігієнічний режим шкільних приміщень.
     Школою укладені договори про співпрацю з Донецьким обласним благодійним фондом «Оберіг» та Реабілітаційно-діагностичним центром, заплановані конкретні заходи щодо діагностики здоров’я школярів, виробки конкретних рекомендацій,  тренінги з попередження шкідливих звичок .
Велика увага приділяється зміцненню психічного здо-ров’я школярів: шкільним психологом систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки в учнів, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку, проводяться тренінгові заняття та розвивальні ігри з окремими групами учнів, з педагогами. Це створює сприятливі умови для здорової співпраці на рівнях «вчитель-учень», «вчитель-вчитель», «учень-батьки», «вчитель-батьки».
      Велика увага приділяється співпраці з батьками. Організовано «Університет для батьків», на «факультетах» якого заплановано лекції, круглі столи, родинні зустрічі,  години обміну досвідом, практикуми, семінари-тренінги, спільні позакласні заходи, зустрічі із спеціалістами. Проводяться індивідуальні та групові бесіди з батьками дітей, які мають слабке фізичне здоров’я , та тих, які знаходяться на диспансерному обліку. Розповсюджуються отримані від медичних працівників пам’ятки, брошури, листівки.
      На засіданні ШМО класних керівників розгляда-лося питання взаємодії школи та сім’ї щодо впровадження програми «Школа сприяння здоров’ю» .  Працюючи над реалізацією програм «Корисні звички» та «Цікаве про корисне» в 1-4 класах  та цільових виховних програм у старших класах , у плани виховної роботи усіма класними керівниками 5-11 класів та класоводами 1-4 класів заплановані класні години з проблеми формування компетентного ставлення учнів до власного здоров’я. Цьому сприяє і щомісячний перегляд школярами та батьками фільмів «Профілактика йододефі-циту», «Дівчина стала дорослою», «Антиалкоголь», «Обери свою позицію», «Стоп, наркотик!»  та інших. Формуванню активної громадської позиції та адекватної соціальної поведінки, зміні асоціальних форм у ній на соціально значущі сприяє співпраця з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
    У школі діє система безперервної валеологічної освіти. У 1-4 та 5-8 класах щотижня по 1 годині проводяться уроки з  «Основ здоров’я», у 9-11 класах – це уроки ОБЖ ; на них в інтерактивній формі учні поглиблюють знання про компоненти власного здоров’я, дізнаються про засоби зміцнення його, удосконалюють навички особистої гігієни, набувають досвіду соціальної поведінки. Щомісячно на уроках української мови проводяться тематичні диктанти з охорони життєдіяльності учнів, які розробляються  відповідно до віку школярів шкільною медсестрою та учителями ОБЖ, «Основ здоров’я».
Для всіх  учнів 1-4 класів оформлені пам’ятки щодо збереження здоров’я та безпечної поведінки.  З метою розвитку інтелектуальної складової здоров’я, формування інтересу до самоосвіти введені додаткові факультативи , організована наукова робота в МАН з питань екології, психології, валеології.  Традиційні предметні тижні, Тиждень краси і гармонії,  Тиждень дорожнього руху, спільні тематичні заходи з міською бібліотекою ім.. М. Горького  допомагають у системі формувати життєві компетентності учнів.
Гармонійно розвинену особистість учня допомагають формувати творчі розвивальні ігри на уроках, предметні шкільні секції , вокальний , образотворчий, хореографіч-ний, військово-патріотичний гуртки. Третій рік поспіль учні нашої школи беруть активну участь в акціях Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» : виготовляють  та розвішують годівнички для птахів, створюють новорічні штучні ялинки та композиції, розповсюджують серед мешканців мікрорайону листівки  «Допоможи пташкам!» та «Збережи ялинку», освітлюють свою участь в акціях у місцевій газеті. Цьогорічна робота шкільної екологічної спілки відмічена на обласному рівні.
   Тільки за умови здорової співпраці на рівні «вчителі – учні – батьки» можливий розвиток всіх аспектів здоров’я особистості, яка матиме бажання до навчання та самореалізації та володітиме життєво необхідними  знаннями й навичками.

Форма входу
Друзі сайтуКалендар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Пошук
Погода